Kolory Mazur widok na domki

Regulamin obiektu

Regulamin rezerwacji i wynajmu domków całorocznych w KOLORACH MAZUR

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Rezerwacja pobytu potwierdzona wpłatą zadatku (minimum 30% kosztu przy pobytach powyżej 3 dni i 100% kosztu przy pobytach 3 dniowych) jest jednoznaczna z zawarciem umowy na wynajem domków letniskowych w Kolorach Mazur. W przypadku rezygnacji z potwierdzonej rezerwacji przez Wynajmującego zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Zadatek należy uiścić: przelewem na poniższy nr rachunku:
  Kolory Mazur Aldona Bojanowska
  Kątno 8
  14-133 Stare Jabłonki
  nr rachunku 98 1160 2202 0000 0004 5986 4303
  W tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko rezerwującego oraz kolor domku.
 4. Zadatek należy wpłacić najpóźniej w następnym dniu po dokonaniu rezerwacji telefonicznej lub drogą elektroniczną. Brak wpłaty zadatku jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji.
 5. Przyjazd w późniejszym czasie niż uzgodniony w rezerwacji lub skrócenie pobytu nie uprawnia do roszczenia o zwrot części kosztu pobytu.
 6. Pozostałą kwotę kosztu wynajmu Wynajmujący wpłaca w dniu przyjazdu.
 7. W dniu przyjazdu Właściciel pobiera kaucję w wysokości 500 zł celem pokrycia kosztu ewentualnych zniszczeń oraz opłatę miejscową w wysokości 3,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.  UCHWAŁA NR LXXV/577/2023 Rady Gminy z dnia 24 listopada 2023 r.
  zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru.
 8. Wynajmujący odpowiada finansowo za szkody powstałe w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.
 9. Za zgubienie kluczy od domku Wynajmujący uiści kwotę w wysokości 100zł.
 10. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgodny na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy najmu domków w Kolorach Mazur zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018r., tekst jednolity z dnia 30.08.2019r. (Dz.U.2019.1781)
 11. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie podpisanej umowy najmu z osobą dokonującą rezerwacji w obecności właściciela lub osoby wskazanej przez niego oraz wypełnieniem karty meldunkowej.
 12. Doba w Kolorach Mazur zaczyna się o godzinie 15.00 a kończy o godzinie 11.00. Zakwaterowanie odbywa się w godzinach 15.00-22.00. Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania właściciela 24 godziny przed planowanym wyjazdem celem sprawnego przekazania domku oraz zwrotu wniesionej kaucji (pomniejszonej o ewentualne szkody).
 13. Wynajmujący zobowiązuje się, w czasie pobytu w Kolorach Mazur, do przestrzegania zapisów niniejszego regulaminu, do dbałości o wyposażenie domku, zasad dobrego sąsiedztwa oraz do zachowania nie stwarzającego zagrożenia.
 14. Wynajmujący nie może użyczać albo oddawać domku trzecim osobom. W przypadku przebywania w domku większej ilości osób niż zadeklarowana, Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy najmu bez konieczności zwrotu wniesionej opłaty.
 15. Cena pobytu w Kolorach Mazur nie obejmuje ubezpieczenia, dojazdu, wyżywienia i organizacji czasu wolnego. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie mienia (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Wynajmujący po przyjeździe zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny domku, jego wyposażenie oraz stan sanitarno-higieniczny. Pozytywny odbiór Wynajmujący potwierdza własnoręcznym podpisem na karcie meldunkowej.
 17. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku. Wynajmujący jest zobowiązany do zamykania drzwi i okien przy opuszczaniu domku. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za samochód pozostawiony na terenie Kolorów Mazur, parking przy domkach nie jest parkingiem strzeżonym.
 18. Właściciel oddaje w użytkowanie plac rekreacyjny położony w bezpośrednim sąsiedztwie domków. Za bezpieczeństwo dzieci korzystających z niego odpowiedzialni są opiekunowie. Opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem placu rekreacyjnego. Dbajcie o swoje pociechy.
 19. Wynajmujący zobowiązany jest do zapoznania się z zasadami BHP oraz P.POŻ. Wynajmujący zobowiązany jest do zapoznania się z działaniem gaśnic przeciwpożarowych umieszczonych na tarasie każdego domku.
 20. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia do domków materiałów łatwopalnych, rozpalania ogniska i grilla poza miejscami do tego przeznaczonymi, pozostawienia rozpalonego kominka bez opieki, a także używania przedmiotów elektrycznych niebędących wyposażeniem domku (grzałki, czajniki, płyty grzewcze, grzejniki itp.).
 21. Na terenie Kolorów Mazur obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych za wyjątkiem przeznaczonych do tego miejsc.
 22. Na terenie Kolorów Mazur znajdują się pojemniki do segregacji odpadów. Wynajmujący jest zobowiązany do odpowiedniej segregacji odpadów.
 23. Na terenie Kolorów Mazur cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00. Wynajmujący bezwzględnie zobowiązuje się do stosowania się do niej. Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej, Właściciel lub osoba upoważniona przez niego zostanie zmuszona do uzasadnionego wezwania policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez konieczności zwrotu wniesionej opłaty.
 24. Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania porządku w domku, a także do zwrotu domku w stanie pierwotnym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych sprzętów kuchennych, posprzątanie zajmowanego domku łącznie z tarasem i terenem przyległym do domku włącznie z wyniesieniem śmieci przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania.
 25. Właściciel nie odpowiada za niedogodności niezależne od niego, np. czasowy brak prądu, wody itp.
 26. Właściciel nie akceptuje obecności zwierząt na terenie domków bez wcześniejszego ustalenia przyjazdu z pupilem. W przypadku złamania tej zasady, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu domku bez konieczności zwrotu wniesionej opłaty.
 27. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie, obowiązują przepisy Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964r. z późn.zm. (Dz.U.1964.16.93).
 28. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla Właściciela.
 29.  Jeśli totarliście  do tego punktu, to chcecie przyjechać do obiektu Kolory Mazur 🙂 co bardzo mnie cieszy.  Niezależnie od pory dnia czy nocy, przywitam Was na miejscu z uśmiechem na twarzy.  Jestem gadułą i kocham to miejsce, wtorząc je z pasją i radością każdego dnia 🙂 Opowiem o domku który wybraliście i okolicy. Podpowiem co zwiedzić w tym pięknym regionie Polski Mazury Zachodnie i gdzie smacznie zjeść. A Wy cieszcie się pięknem przyrody, swoim wspaniałym towarzystwem, wolnym czasem, błogim  lub aktywnym odpoczynkiem. U nas każdy odpocznie jak lubi. Niech każda chwila będzie ważna, twórzcie piękne wspomnienia. Malujmy dni kolorami pełnymi entuzjazmu, radości, uśmiechu i życzliwości!!!  Aldona Bojanowska, gospodyni obiektu Kolory Mazur 🙂
Zadzwoń
Rezerwuj
Dojazd